استاد جهانبخش پازوکی

گزیده ای از آثار به خوانندگی بهزاد


بازگشت به صفحه ی اصلی آثار

آی دنیا
رخصت باور
جادوی نگاه

روی تصویر خواننده ی مورد نظرتان کلیک کنید و آثار استاد با اجرای او را بشنوید